[Polaris]
Magazín pro polemiku a orientaci.

O církvi

Jsme církví starých babiček?

Adam Balcar

Přednáška na Seniorátním setkání Hradeckého seniorátu v Třebechovicích pod Orebem 13.10.2007, téma přednášky: „Jsme církví starých babiček? Stáří a mládí v církvi a pro církev“

2008-04-15 02:08:25

Kázeň v liberální církvi českobratrské evangelické?

Adam Balcar

Na posledním zasedání synodu Českobratrské církve evangelické se prý krátce mluvilo o rozvodovosti rodin (zvláště farářských) a případném postihu farářů. Ukázalo se údajně také, že chybí shoda na tom, co to je řádná nebo vzorná rodina. Tudíž nebyl ani započat rozhovor na téma, jak kýženého stavu dosáhnout. Kdyby tu vzor byl, už by šlo k němu nějak dopomáhat a už by mělo smysl mluvit i o kázni či sebekázni. Ale! Hledáme skutečně tento vzor? Není pro nás pohodlnější žádný vzor nemít, abychom se vyhnuli sebekázni a pak také nepříjemnému uplatňování kázně v rámci církevních struktur?

2008-04-15 02:15:26

Přehlížené stáří

Adam Balcar

Církev by se , dle našeho soudu, neměla zaměřovat hlavně na mladé a nemělo by se s opovržením , s povzdechem, nebo pak plačtivě říkat „kostel s pěti babičkami“. Je to pět věrných a často právě kajících, kteří víru zachovali navzdory protivenstvím celý život … Tolik jádro našeho zamyšlení, které vyvolalo zarážející bouři hněvu.

2008-04-15 02:21:51

Život Kalvínův dle Theodora Bezy

Adam Balcar

Níže sestavené vyprávění Kalvínova života vzniklo na základě mých výpisků z díla Kalvínova korunního žáka Theodora Bézy, který také jako první Kalvínův život sepsal. Béza je ve svých subjektivních soudech ke svému učiteli velmi přejný, až nekriticky obdivný. Co se týče historiografických údajů, vybral jsem zvláště ty, které jsem našel doložené ještě u jiných pozdějších Kalvínových životopisců. Některé údaje jsem jen mírně rozvinul na základě jiných zdrojů a na základě svého výkladu. Snad se mi tedy podařilo sestavit věrohodné a zároveň poutavé přelíčení životního zápasu dosud ne dosti doceněného velikána reformace.

2008-10-16 23:30:20

Jistota a pochybnosti v ČCE

Jan Kupka

Před časem vyšel v ET-KJ článek Tomáše Pavelky „Síla a slabost ČCE“ a poměrně nedávno náš společný článek s Adamem Balcarem „Přehlížené stáří“ (článek i diskuse na www.evangnet.cz). První článek se týkal více otázek věrouky a nevzbudil mnoho reakcí, článek druhý se týkal praxe a vzbudil reakcí velmi mnoho. Srovnání obou mne vedlo k tomuto krátkému zamyšlení.

2008-04-15 12:26:10

Síla a slabost ČCE

Tomáš Pavelka

Výrazným jevem křesťanského myšlení uplynulého století byla snaha nově oslovit ke křesťanství netečného člověka. Za typické plody těchto snah v našem prostředí bych označil civilní interpretaci, která je povíce záležitostí českobratrské církve, důraz na inkluzivitu a otevřenost církve, neformálnost liturgie, kázání a řeči církve vůbec. (Reprezentativní je v tomto ohledu zpěvník Svítá). Jako žádoucí je vnímán odklon od dogmatických pravd k promýšlení vztahů od člověka k Bohu a k druhým lidem, jež nakonec sestupuje až k otázce vztahu k sobě samému, k otázce sebepřijetí. Krátce, důraz na rovinu mezilidskou, horizontální, proti oblasti náboženské, vertikální.

2008-04-15 13:18:09

Církev u Kalvína

Tomáš Pavelka

Kalvínovo pojetí církve a jejího uspořádání umožňuje zachovat zároveň exkluzivitu spásy v Kristu, zároveň porozumivé soužití v pluralitně náboženské společnosti. Připravuje církev na dobu, kdy bude jen jedním z „hráčů na náboženském trhu“. Představuje nám církev jasně konfesně vymezenou, která je zároveň pevně součástí jedné universální církve; umožňuje nám přiznat alespoň částečně status církve všem, kteří po světě vyznávají Krista a hledět na křesťany všech konfesí s dobrosrdečnou nadějí. Kalvínův obraz církve jí zároveň zachovává nezastupitelnost v řádu spásy, zároveň její konkrétní podobu uzavírá do závorek a dává široký prostor pro přizpůsobení řádů místním poměrům; z církve je sňata tíže rozhodování o spáse člověka a jsou jí naopak uvolněny ruce k účinné pastorační práci, jejímž cílem je konejšivá jistota ve vztahu k Bohu.

2008-10-16 23:40:46