[Polaris]
Magazín pro polemiku a orientaci.

O víře

Vyznání jakožto předpoklad služby církve tomuto světu

Adam Balcar

Má-li tu být církev pro tento svět a má-li být projevem lásky Boží (J 3, 16; 12, 47), nemůže mít své opodstatnění ve světě. Církev neslouží z lásky ke světu (1.J 2,15), nýbrž z lásky k Bohu. Musí do světa vnášet cosi odněkud jinud. Navenek je církev samozřejmě sdružením jako každé jiné v tomto světě, ale její jádro tvoří víra, která se opírá o slovo Boží, jež není z tohoto světa, jako ani království Boží není z tohoto světa (J 18,36), a má svůj počátek ve zjevení, které je zjevením pro tento svět, a které tedy má svůj zdroj mimo tento svět. Církev tu není v prvé řadě od toho, aby si v ní její členové udržovali a pěstovali vzájemná přátelství. Není společenstvím lidí, kteří si jsou podobní (věkem, zájmy, smyslem pro humor apod..). Prvním a posledním cílem církve nemůže být setkávání, ale ani konání dobra, snaha o změnu společenských poměrů, duchovní rozvoj, péči o mravní úroveň společnosti, apod. To všechno můžou být jen dílčí cíle. V tom všem je už církev zastupitelná jinými sdruženími v naší společnosti. To vše by byl jen neduživý výplod, kdyby se zapomínalo na zdroj toho všeho.

2008-04-15 02:29:15

Ženevský katechismus

Adam Balcar

Kalvín sám stál o to, jak naznačuje v úvodu (který z technických důvodu vynecháváme) , aby jeho katechismus byl přijat křesťanstvem obecně, což se však, jak lze snadno vytušit, nikdy nestalo. Přesto věříme, že nám tento spis může i dnes alespoň částečně odhalit a oživit základy naší víry a utvrdit nás v nich. Minimálně může být brán jakožto výklad Apoštolského vyznání víry a jeden z dosud nejzdařilejších pokusů o vystižení biblického zjevení.

2008-04-15 02:47:04

Protestantský Titanic

Jan Kupka

Zdá se, že nůžky mezi fakultní theologií a vírou obecného lidu, se nebezpečně rozevírají. Pěkným příkladem byly letošní Velikonoce. Všechno to začalo jako nějaká pikantní židovská anekdota: americký režisér druhořadých filmů a ortodoxní žid vyvrací základ křesťanské víry ? našli totiž prý pravý hrob Ježíše Krista. Vtipné to ovšem není. A to zejména kvůli reakci některých českých evangelíků. Místo aby celou záležitost odbyli mávnutím ruky nad senzachtivostí takové zprávy, pospíchají, v zájmu zachování zdání modernosti křesťanství, popírat jeho samotné základy.

2008-04-15 21:40:09

Plíživý katolicismus

Tomáš Pavelka

Pozorné zkoumání dokumentů 2. vatikánského koncilu prozradí, že přesvědčení o vlastní jedinečnosti a naopak nedostatečnosti ostatních církví, které zaznívá z nedávného papežova prohlášení, je již zde vyjádřeno v podstatě stejnými slovy. S jemnou ironií poznamenejme, že společných prvků s katolíky má naše víra začasto více, než kolik jich papež uvádí. Zejména s katolicismem před druhým Vatikánem.

2008-04-15 13:04:22

Hledání evangelické a katolické identity

Martin T. Zikmund

Prosloveno na farářském kursu věnovaném tématu evangelické identity, dne 24. 1. 2008 na ETF UK.

2008-04-16 21:32:52