[Polaris]
Magazín pro polemiku a orientaci.

O víře

Ženevský katechismus

Adam Balcar

Catechismus Ecclesiae Genevensis

Jean Calvin

1545

Předmluva

Postupně Vám představíme Kalvínův Ženevský katechismus z r. 1545. Jde o předchůdce a do značné míry i vzor světově proslulého Heidelberského katechismu, kterého se ještě ve 20. století běžně užívalo a ještě dnes někde užívá při konfirmačních cvičeních reformovaných církví. V jeho stínu Ženevský katechismus přímo z pera Kalvínova upadl za poslední staletí více méně v zapomnění. Je to však právě Ženevský katechismus, který oproti Heidelberskému tvoří jakýsi stručný základ všech ostatních pozdějších reformovaných dokumentů a vyznání. Např. švýcarský theolog Karl Barth prohlásil, že by právě tento dokument mohl nejlépe posloužit jako základ pro společné vyznání reformovaných.

Kalvín sám stál o to, jak naznačuje v úvodu (který z technických důvodu vynecháváme) , aby jeho katechismus byl přijat křesťanstvem obecně, což se však, jak lze snadno vytušit, nikdy nestalo. Přesto věříme, že nám tento spis může i dnes alespoň částečně odhalit a oživit základy naší víry a utvrdit nás v nich. Minimálně může být brán jakožto výklad Apoštolského vyznání víry a jeden z dosud nejzdařilejších pokusů o vystižení biblického zjevení.

 1. Co je hlavním cílem lidského života?

Aby lidé poznali Boha, kterým sami byli stvořeni.

 1. Z jakého důvodu to tvrdíš?

Protože nás Bůh proto stvořil a postavil do tohoto světa, aby se v nás oslavil. A tak je jedině správné a dobré, když náš život, jehož původcem je On, zrcadlí jeho slávu.

 1. A co je pak nejvyšším dobrem člověka?

Nic jiného než právě toto.

 1. Proč považuješ zrovna poznání Boha za nejvyšší dobro?

Když nám schází, je to pro nás větší neštěstí než pro kterékoliv zvíře.

 1. Tedy z toho je zřejmé , že se člověku nemůže přihodit větší neštěstí, než když žije bez Boha?

Ano, je tomu tak.

 1. Co je tedy tím pravým poznáním Boha?

Je to takové poznání, kterým je mu vzdána patřičná čest.

 1. A jakým způsobem je tedy správně ctěn?

Když se na něj se vší svou důvěrou spoléháme, když si ho celým svým životem snažíme hledět, když se snažíme řídit se jeho vůlí, když se na něj obracíme v každé své nouzi a svou spásu nebo cokoliv, co dobrého bychom si přáli, u něj hledáme, a konečně , když ho srdcem i ústy uznáváme co jediného původce všeho dobrého.

 1. Abychom si to po pořádku vyjasnili: Co je tedy podle tebe to hlavní?

Hlavní je, abychom se se vší svou důvěrou na Boha spolehli.

 1. Jak se to stane?

Tak, že ho poznáme jakožto všemohoucího a dokonale dobrého.

 1. Stačí to?

Ani v nejmenším.

 1. Proč ne?

Poněvadž nejsme hodni toho, aby nás svou mocí vyprostil a prokázal nám dobro k naší spáse.

 1. Co je pak tedy ještě nezbytné?

Musíme si v duchu pro sebe říci, že nás Bůh miluje a že chce být také naším Otcem a původcem naší spásy.

 1. Odkud vezmeme tuto jistotu?

Z jeho vlastního slova, jímž nám v Kristu před oči staví své milosrdenství a dosvědčuje nám svou lásku.

 1. Poznání Boha v Kristu je tedy počátkem a základem pro to, abychom se mohli na Boha s důvěrou spolehnout?

Ano.

 1. Pak bych ale od tebe rád slyšel nějaké stručné shrnutí tohoto poznání.

Nacházíme je ve vyznání víry , přesněji řečeno ve větách vyznání, které je společné všem křesťanům. Obyčejně se mu říká Apoštolské vyznání víry, jelikož bylo od počátku církve vždy uznáváno jako platné mezi všemi věřícími a jelikož pochází buďto přímo z úst apoštolů, nebo bylo sestaveno spolehlivě na základě jejich spisů.

 1. Odříkej mi je.

Věřím v Boha Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie panny, trpěl pod pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé.Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, svatých obcování , hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný.

 1. Pro důkladné porozumění jednotlivostem: na kolik částí můžeme toto vyznání rozdělit?

Na čtyři části.

 1. Vyjmenuj mi je.

První pojednává o Bohu Otci, druhá pojednává o jeho Synu Ježíši Kristu a vystihuje celou pravdu lidského vykoupení, ve třetí je zmínka o Duchu svatém, čtvrtá pojednává o církvi a Boží dobročinnosti v ní.

 1. Když je jenom jediný Bůh, proč mi tu pak vyjmenováváš tři: Otce, Syna a Ducha svatého?

Jelikož se nám to patřičně nabízí, v jedné bytnosti Boží spatřovat Otce jakožto počátek, původ a první příčinu všech věcí, potom Syna, který je jeho věčnou moudrostí, a konečně Ducha svatého, který je jeho všepronikající mocí a silou, která přesto neustále v něm samém přebývá.

 1. Ty to tedy nepovažuješ za scestné a nemístné dělení Boha, když v rámci jednoho Božství rozlišujeme tři různé osoby?

Ne.

 1. Odříkej mi nyní první část vyznání.

Věřím v Boha Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.

 1. Proč ho nazýváš Otcem?

Nejprve s ohledem na Krista, který je moudrostí jím před všemi věky zplozenou a který byl poslán do tohoto světa a zjeven jakožto jeho Syn. Z toho, že Bůh je Otcem Ježíše Krista, pak vyvozujeme, že je i naším Otcem.

 1. V jakém smyslu mu dodáváš přívlastek ? všemohoucí??

Nemá moc tím způsobem, že by ji nevykonával, nýbrž sám drží všechno svou mocnou paží, svou prozřetelností vládne světu, jeho vůle pořádá a ustavuje vše, vládne, jak je vidět, nad všemi tvory.

 1. Ty si tedy nepředstavuješ nečinnou moc Boží, nýbrž uvažuješ o Bohu jako o někom, kdo už vždy má přiloženou ruku k dílu, takže se pak neděje nic bez něj a bez jeho rozhodnutí?

Přesně tak.

 1. Proč dodáváš ?Stvořitele nebe i země??

Jelikož se nám zjevil skrze své skutky, musíme ho právě v nich hledat. Jeho podstatu totiž naše mysl nemůže obsáhnout. Proto je svět sám jakoby zrcadlem, ve kterém ho můžeme spatřit, nakolik nám je ku prospěchu ho poznat.

 1. Když říkáš ?nebe a země?, nemáš tím na mysli i veškeré ostatní stvoření?

Ale ano, ale tato dvě slova souhrnně označují všechny věci, protože vše je buďto nebeské, nebo pozemské.

 1. Proč ale nazýváš Boha jenom ?Stvořitelem?, když je přece daleko významnějším dílem všechno stvořené opatrovat a udržovat, než všechno jenom jednorázově stvořit?

Ano, to neznamená, že Bůh kdysi své dílo jenom dokonal a pak už se o ně více nestaral. Spíše je třeba to vidět tak, že svět, který jím byl jednou stvořen, je jím nyní také udržován; země a všechny ostatní věci mají trvání jenom tehdy, když jsou zároveň podpírány jeho mocí, jakoby jeho paží. Z toho, že má všechno ve své moci, potom také plyne, že je nejvyšším Pánem a správcem všeho. Vyznáváme-li ?Stvořitele nebe a země?, máme tím na mysli, že jenom svojí moudrostí, dobrotou a mocí řídí celý běh a systém přírody; on je původcem deště, sucha, krup a jiných nečasů, stejně jako jasného nebe; podle svého zalíbení způsobuje, že země vydává úrodu, a když od ní svou ruku vzdálí, ponechá ji její neplodnosti; od něj pochází zdraví i nemoci. V posledku je všechno poddáno jeho panství a řídí se dle jeho rozkazu.

 1. Co si máme myslet o těch, kteří žijí jakoby bez Boha a o ďáblu? Jsou mu i oni podřízeni?

I když je neovládá duchem, drží je přece svou mocí jakoby na uzdě, takže se ani nepohnou, když jim to nedovolí. Ano, dokonce z nich dělá služebníky své vůle , takže jsou nuceni i proti své vůli a navzdory svým záměrům vykonat to, pro co se usnesl.

 1. Je ti k užitku toto poznání?

Velmi. Byli bychom na tom moc špatně, kdyby bylo ďáblům a lidem žijícím jakoby bez Boha dovoleno dělat si cokoliv bez předchozího svolení Božího. Při pouhém pomyšlení, že jsme vydáni jejich svévoli, bychom museli být v jednom kuse nervózní. Jenom to nás uklidňuje, že víme, že jsou z vůle Boží drženi jakoby na uzdě a jako v nějakém hradu, takže bez jeho svolení pak nemají moc cokoliv učinit. Tak na sebe sám Bůh vzal úlohu našeho ochránce a spasitel.

 1. Přejdeme nyní k druhé části vyznání.

V této části vyznáváme svou víru v Ježíše Krista, jeho jediného Syna, našeho Pána.

 1. Co je hlavním obsahem této části vyznání?

Hlavní je, že Boží Syn je naším zachráncem, a vysvětluje se zde, jak nás vykoupil ze smrti a jak pro nás vydobyl život.

 1. Co znamená jméno ?Ježíš?, kterým ho zveš?

Znamená to totéž , co řecké ?sótéros?, tj. zachránce/spasitel. Latina nemá vlastní jméno, které by tento význam vyjadřovalo. Proto pak obvykle překládá slovem?salvator?, tj. spasitel/vykupitel. Sám anděl dal Synu Božímu toto jméno na příkaz Boží.

 1. Znamená to víc, než kdyby ho tak nazvali lidé?

Ano, neboť jestliže ho tak chtěl pojmenovat sám Bůh, pak naprosto musel ztělesňovat význam tohoto jména.

 1. Co potom znamená to druhé jméno ?Kristus??

Tímto titulem je ještě lépe vystižen jeho úřad. Znamená to totiž, že byl Otcem pomazán za krále, kněze a proroka.

 1. Odkud to víš?

V Písmu je spojováno pomazání s těmito třemi rolemi. Dále pak také často Kristu přímo připisuje tyto tři úřady či role.

 1. Ale co to bylo za druh oleje, kterým byl pomazán?

Nebyl to viditelný olej, takový, jakým bývali pomazáváni starověcí králové, kněží a proroci.